Verkoopvoorwaarden signstimepieces.com gevestigd te Helmond.

01:Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle via signstimepieces.com verkochte artikelen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website. signstimepieces.com hanteert de algemene voorwaarden van de Nederlandse wetgeving.

02:Na bestelling van het gewenste product wordt dit voor u gereserveerd en ontvangt u hiervan een emailbevestiging. Indien u niet binnen 24 uur een bevestiging hebt ontvangen van uw bestelling verzoeken we u vriendelijk contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Voor uitzonderingen in levering gelieve de website te raadplegen. Indien betaling niet ontvangen is na 10 dagen vervalt de reservering.

03:Levering/verzending geschiedt z.s.m. na ontvangst van de volledige betaling. Verzending vindt plaats op de werkdagen van ma. t/m vr. Alle op de website geplaatste artikelen zijn in principe direct leverbaar, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Heeft u een speciale wens, of is het een bestelling die met spoed geleverd moet worden? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

04:Alle artikelen worden vóóraf aan verzending gecontroleerd op juiste werking en volledigheid. signstimepieces.com garandeert dat de verzonden goederen correct werken en in deugdelijk en goed beschermende verpakking worden verzonden.

05:signstimepieces.com garandeert dat betaalde goederen aan u worden verzonden. In geval signstimepieces.com niet aan levering kan voldoen binnen 15 werkdagen heeft u recht op volledige retourbetaling van het betaalde bedrag. Wilt u de order na bestelling annuleren en u heeft reeds betaald, dan zal signstimepieces.com hiervoor 5% administratiekosten in rekening brengen.

06:Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen.

07:Kortingen gelden niet voor de bezorgkosten en/of in combinatie met andere aanbiedingen.

08:Alle vermelde prijzen op de site zijn in Euro, inclusief BTW.

09:Het eigendom van de door signstimepieces.com geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan signstimepieces.com verschuldigd bent, hebt voldaan.

10:Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie -opdracht van signstimepieces.com op haalbaarheid is beoordeeld. signstimepieces.com heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of te annuleren.

11:De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de site en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door signstimepieces.com c.q. de fabrikant in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij/zij op het aanbod ingaat. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. al dan niet door signstimepieces.com vervaardigd, opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Alle door of in opdracht van signstimepieces.com gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. blijven eigendom van signstimepieces.com en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan signstimepieces.com te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van signstimepieces.com van € 500 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

12:signstimepieces.com garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven e.d.

13:signstimepieces.com neemt uw bestellinggegevens in principe ongewijzigd over. signstimepieces.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorggegevens zoals opgegeven door de klant.

14:Voor verzending van bestellingen binnen Europa wordt UPS gebruikt. Buiten Europa zal het pakket met PostNL worden verstuurd, tenzij de klant nadrukkelijk aangeeft een andere verzendwijze te willen gebruiken en te willen bijbetalen voor een duurdere verzendmethode.

15:De bezorgkosten van horloges zijn voor rekening van signstimepieces.com* Indien de klant een rembourszending weigert of niet afhaalt zonder vooraf gegeven reden en akkoord van signstimepieces.com, zal signstimepieces.com gerechtigd zijn de rembours en eventueel noodzakelijk gerechtelijke civiele procedure kosten op de klant verhalen. *Op uitzondering van rembours zendingen.

16:Verzending geschiedt op rekening* en risico van signstimepieces.com tenzij hierover specifieke individuele afspraken zijn gemaakt. *Met uitzondering van rembours zendingen.

17:Artikelen worden altijd goed beschermd verzonden. Voor schade of vermissing tijdens transport is signstimepieces.com verzekerd.

18:Artikelen kunnen uitsluitend op afspraak worden bezichtigd en/of gekocht op ons showroomadres te Veenendaal.

19:Alle artikelen worden verzonden na ontvangst van de betaling of onder rembours. signstimepieces.com garandeert 100% dat de bestelde en betaalde artikelen daadwerkelijk naar het door de klant opgegeven adres worden verzonden. Indien de klant binnen 1 week na uw betaling niet hiervan per e-mail of eventueel anderszins een bevestiging heeft ontvangen wordt de klant verzocht hierover contact op te nemen met signstimepieces.com om de betaling na te trekken en te verifiëren.

20:De garantieperiode op aankopen bij signstimepieces.com is 2 jaar en gaat in op de dag dat het horloge wordt verzonden. Onder de garantie valt de werking en eigenschappen van het uurwerk zoals opgegeven door de fabrikant. Als het garantiecertificaat bij het verkochte artikel een langere termijn dan 2 jaar aangeeft worden de werkelijk door signstimepieces.com gemaakte kosten voor o.a. verzending en/of reparatie aan de koper doorberekend. Na 2 jaar na aankoop van het horloge of ander artikel vervalt deze service. Niet onder de garantie valt: Onjuist en/of ondeskundig gebruik van het horloge en/of het niet behandelen van het horloge volgens de voorschriften/richtlijnen van de fabrikant. Tevens valt niet onder de garantie: glasbreuk en glasbeschadiging; kroon; horlogebatterijen; horlogebanden e.d. E.e.a. is altijd ter beoordeling van signstimepieces.com.

21:Alvorens een horloge of ander artikel voor reparatie, garantie of retourzending bij signstimepieces.com aan te bieden dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen met signstimepieces.com. Dit kan per e-mail, schriftelijk of per telefoon.

22:De zichttermijn of bedenktijd is een periode (van zeven werkdagen) waarbinnen u het product zonder opgaaf van reden of enige verplichtingen terug kunt sturen. De zeven werkdagen gaan in op de werkdag na de ontvangst van het product onder de volgende voorwaarden**: Het gekochte wordt met alle ontvangen bescheiden zoals verpakking, garantiebewijs, gebruiksaanwijzing binnen 7 dagen teruggestuurd en het gekochte is geheel en uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen, onbeschadigd en onaangepast (band e.d.) e.e.a. ter beoordeling van signstimepieces.com. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Eventuele extra kosten voor onvoldoende frankering zijn voor kosten van de koper. *Verzendkosten van de koper worden niet vergoed. De gemaakte porto kosten van signstimepieces.com zullen bij een credit in rekening worden gebracht.** Artikelen zoals armbanden en ringen die speciaal voor u op maat zijn gemaakt of een persoonlijke gravering hebben gekregen, worden niet retour genomen.

23:signstimepieces.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen welke voortkomen uit het gebruik van het gekochte en/of gevolgen m.b.t. de onjuistheid van de aan het gekochte afgelezen gegevens dan wel allergische reacties die het gekochte artikel zou veroorzaken of zou kunnen veroorzaken bij de koper of drager. signstimepieces.com, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Onverminderd het vorenstaande is signstimepieces.com in ieder geval nimmer aansprakelijk:

A: wegens niet, of niet tijdige levering;

B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.

C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);

D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderzins onvakkundig gebruikt;

E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in signstimepieces.com (bedrijfs)ruimte bevinden;

F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;

G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;

H: voor schade veroorzaakt door geleverde software; I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;

J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

Indien signstimepieces.com in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt signstimepieces.com slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering (indien van toepassing) wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is signstimepieces.com nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. De afnemer zal signstimepieces.com vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens signstimepieces.com. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van signstimepieces.com of haar leidinggevende ondergeschikten. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door signstimepieces.com niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan signstimepieces.com niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor signstimepieces.com als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder omstandigheden als bedoeld vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van signstimepieces.com alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp - of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door signstimepieces.com redelijkerwijs niet te verzekeren zijn. signstimepieces.com heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtigingen op te schorten. signstimepieces.com is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is signstimepieces.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. signstimepieces.com behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. signstimepieces.com heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

24:Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Kosten verband houdend met eventuele reparatie en/of garantie welke zich voordoen ná de periode van 2 jaar zijn voor kosten van de koper dan wel opdrachtgever ongeacht de aanbiedingstermijn voor een dergelijke opdracht.

25:signstimepieces.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. signstimepieces.com kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst - en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. signstimepieces.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.

26:Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal signstimepieces.com u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon, fax en/of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan signstimepieces.com de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt signstimepieces.com u het betaalde bedrag terug. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: belemmerende maatregelen van overheidswege; geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in - en externe vervoersapparaat; rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productie -apparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken.

27:De koper/afnemer/opdrachtgever verklaard deze voorwaarden te hebben gelezen en zich hiermee akkoord te verklaren alvorens een opdracht tot levering/reparatie of anderszins te plaatsen.